เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง ant⚡eeder ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ” โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินเพื่อใช้งานบริการในเว็บไซท์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” โดยเงื่อนไขการให้บริการนี้อาจมีลักษณะกระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียดและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้


ข้อกําหนดทั่วไป

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยผู้ให้บริการอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้ง

เว้นแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขในบริการให้ ถือว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


การใช้บริการ

ผู้ใช้บริการอาจเลือกใช้ชื่อบัญชี อีเมล์ และกำหนดรหัสผ่านของตนเอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เพื่อใช้ในการทํารายการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

หากผู้ใช้บริการสมัครเพื่อใช้งานบริการโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการทํารายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทํารายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสําหรับการใช้บริการสู่แพลตฟอร์ม และการทําธุรกรรมใดๆ ซึ่งผู้ให้บริการอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้เองผ่านแพลตฟอร์ม โดยจำเป็นต้องใช้งานอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลไว้ หากผู้ใช้บริการลืมอีเมล์ที่สมัครที่ให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลไว้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิไม่ให้ความช่วยเหลือในการแปลงแปลงรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทําธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ


การยกเลิกการใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถใช้ยืนยันว่าเป็นผู้ใช้บริการ หากมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ในบริการของทางผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้า


คํารับรองของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการรับรองว่ามีอายุครบตามกฎหมาย หรือผู้ใช้บริการได้รับความยินยอมตามกฎหมาย ในการผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่าผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อผลทางการเงิน หรือผลอื่นใดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการ เป็นผู้กระทําหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลการลง ทะเบียน รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการ


การติดต่อเรา

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ